Mjerna oprema

Globalni rast cijena energije i usluga, konstantni priliv korisnika i povećana potrošnja u kombinaciji sa rastom javnih koncerna nadilaze dosadašnje konsekvence korištenja energije što predstavlja nove izazove za servis provjdera. Novi način efikasnog mjerenja utroška energije unapređuje korisnički pristup potrošnji energije.

Usluga distribucije – Ključni poslovni izazovi

Mjerna oprema zajedno sa Utility Billing & CRM rješenjem predstavlja end-to-end rješenje za provajdere usluga koje u potpunosti podržava poslovne procese kompanija. Osim toga, rješenje sadrži set nezavisnih modula integrisanih preko generičkog interfejsa. Svaki modul obezbjeđuje set povezanih funkcionalnosti.

Mjerna oprema je AMI Enterprise sistem aplikacija koja sadrži set modula za specificne AMI zadatke. UTILIS Mjerna oprema uključuje sljedeće funkcionalnosti:

Mjerna oprema u potpunosti integriše mjernu mrežu sa aplikacijama na višem nivou, kao što su billing sistemi.

Meter Mediation modul prevodi i unificira podatke iz mjerne mreže neovisno od isporučioca uređaja.

Meter Mediation obezbjeđuje Mjernu opremu i aplikacije na višem nivou sa ujedinjenim setom komandi za upravljanje mjernom mrežom. Komande iz ovog ujedinjenog seta se mogu koristiti za komuniciranje sa bilo kojim uređajima unutar mjerne mreže.

Tipovi očitanja Mjernom opremom su:

Mjerna oprema prikuplja, procesira i smješta podatke o mjerenju u sirovu i ujedinjenu formu. Obezbjeđujući interfejs za aplikacije na višem nivou. Ove aplikacije služe za pristupanje podacima i sadrže alate za export podataka koji obezbjeđuju podatke u zajedničkom formatu.

Mjerna oprema prikuplja, procesira i smješta podatke o mjerenju u sirovu i ujedinjenu formu. Obezbjeđujući interfejs za aplikacije na višem nivou. Ove aplikacije služe za pristupanje podacima i sadrže alate za export podataka koji obezbjeđuju podatke u zajedničkom formatu.

Pametna brojila

Mjerna oprema prikuplja, procesira i smješta podatke o mjerenju u sirovu i ujedinjenu formu. Obezbjeđujući interfejs za aplikacije na višem nivou. Ove aplikacije služe za pristupanje podacima i sadrže alate za export podataka koji obezbjeđuju podatke u zajedničkom formatu.