F-SMSC

Servisni centar za kratke poruke (Fixed Short Message Service Centre – F-SMSC) predstavlja hardware i software ugrađen u mrežu fiksne telefonije čija je uloga prihvatanje i prosljeđivanje kratkih poruka do fiksnih telefona te razmjena kratkih poruka sa drugim SMS centrima.

F-SMSC je kombinacija software-a i hardware-a, koji su modularni, skalabilni, pouzdani i zasnovani na arhitekturi Client/Server. Njihova odgovornost je primarno zasnovana na prijemu, pohranjivanju i prosljeđivanju kratkih poruka između entiteta koji imaju mogućnost manipuliranja (prijema, pohranjivanja i prosljeđivanja) kratkim porukama (Short Message Enitities - SMEs).

F-SMSC se nalazi u PSTN mreži i upravlja procesima slaganja poruka u redove čekanja, kao što su naplata pošiljaocu i uručenje izvještaja ako je zahtijevano. F-SMSC omogućuje prenos alfanumeričkih ili binarnih poruka od ili ka fiksnom pretplatniku. Njegova glavna svrha su tekstualne poruke, ali se može koristiti i u druge svrhe. Razmjena poruka između F-SMSC-a i fiksnog korisnika koji koristi analogni telefon se vrši FSK modulacijom po ETSI standardu ES 201 912 V.1.1.1, ES 201 986 V.1.1.2 i TS 103 912 V.1.2.1.

F-SMSC je pouzdan u smislu detekcije grešaka, raspoloživosti 24/7, on-line konfiguracije, aktivnog održavanja baze podataka, robusnih i pouzdanih hardverskih komponenti koje ne zauzimaju mnogo prostora.

Integracija F-SMSC platforme sa STP čvorovima se vrši spajanjem E1 linkovima (po jedna na svaku centralu), preko kojih se ostvaruje logička veza između platforme i STP čvorova.

Integracija sa VAS i MSMS platformama se vrši SMPP vezom, čime se uspostavlja logička veza između F-SMSC platforme, Mobilnog SMSC-a i ostalih VAS platformi. Pomoću Intranet mreže, F-SMSC platforma se integriše sa Billing-om.

Nacrt 1 – Šema F-SMSC platforme

Nacrt 2 – Arhitektura SMS mreže

F-SMSC platforma podržava slijedeće interfejse:

SS7 preko:

 • E1/T1 

Interface-i i protokoli ka eksternim aplikacijama sa pripadajućim licencama su:

 • SMPP 
 • UCP/EMI
 • SS7
 • DSS1
 • R1.5
 • R2
 • FTP
 • HTTP – HTTP/S
 • XML
 • NBI (North Bound Interface)
 • preko SNMP-a v2 standard 

Konekcije F-SMSC sistema sa ostalim mrežnim elementima su ostale nepromijenjene.

Arhitektura SMS mreže sa interfejsima i protokolima je data na Nacrtu broj 2.

Opće karakteristike SMSC-a

 • Prijem i slanje SMS-a na/sa fiksnog telefona  
 • Prijem i slanje SMS-a s WEB-a  
 • Uvezane poruke 
 • Skladištenje poruke 
 • Ponovno slanje 
 • Dostava izvještaja o statusu poslane poruke 
 • Aktivacija/deaktivacija usluge putem SMS-a 
 • Crne i bijele liste 
 • Masovno slanje poruka 
 • Prioritetne poruke 
 • Odgođeno slanje 
 • Upravljanje saobraćajem  
 • Redundansa 
 • Billing Nadzor, administracija i statistika

Funkcionalnosti koje može koristiti su:

 • Backup & restore 
 • Definiranje kategorija korisnika (korisnik koji SMS uslugu može koristit samo putem telefonskog aparata, korisnik koji SMS uslugu može koristiti samo putem web-a i korisnik koji SMS uslugu može koristiti putem telefonskog aparata i web-a);
 • Administriranje korisnika (dodavanje, brisanje, aktivacija/deaktivacija, blokiranje, mijenjanje kategorije, mijenjanje osnovnih postavki, itd.); 
 • Pregled dnevnih aktivnosti (logova) (o korisnicima, i poslanim i primljenim porukama);
 • Čuvanje log datoteka u trajanju od 6 (šest) mjeseci; 
 • Pretraga i pregled poruka (npr. po: A/B broju, datumu slanja/isporuke, statusu poruke i sl.) 
 • Konfigurisanje perioda čuvanja neisporučenih poruka uz retry mehanizam isporuke po odgovarajućem algoritmu; 
 • Manuelno brisanje neisporučenih poruka sa sistema; 
 • Administriranje crne i bijele liste za primanje i slanje SMS-a; 
 • Administracija usmjeravanja (routing) poruka u zavisnosti od A i B broja; 
 • Definisanje translacije alfanumeričkih karaktera u izvorišnim i odredišnim adresama (A i B broj) u numeričke; 
 • Slanje bulk SMS-a; 
 • Masovno kreiranje korisnika uz pomoć bulk procedura; 
 • Slanje i primanje poruka putem XML protokola; 
 • Nadzor sistema putem alarmne konzole za sve HW/SW komponente sistema; 
 • Pregled dnevnih, sedmičnih i mjesečnih aktivnosti; 
 • NBI (North Bound Interface) pristup prema centralnom sistemu nadzora BH Telecom-a sa podrškom za SNMP v2;