Interbilling

Interbilling je posebno rješenje za telecom operatere namijenjeno za trgovinu „na veliko“ sa drugim domaćim ili međunarodnim telecom operaterima (interkonekcija) bez obrzira da li se radi o kupovini ili prodaji telekomunikacijskih usluga.
Osnovni moduli ovog rješenja su:

Medijacija

Uloga ovog modula je da prikupi zapise o pozivima (CDR) sa svih mrežnih elemenata koji su interkonekcijske tačke, kako bi se cjelokupan odlazni i dolazni saobraćaj ostvaren prema drugim operaterima mogao tarifirati. Medijacijski modul već out-of-the box podržava formate zapisa vodećih proizvođača kao što su Ericsson, Nokia i sl.

Price Engine

Modul ima ulogu obrade cjenovnika saobraćaja. Pošto u interkoneciji svaki operater redovno dostavlja ažurirane cjenovnike (u Excel formatu) za sve destinacije koje ima u ponudi, uloga ovog modula je da na brz i jednostavan način izvrši parsiranje i učitavanje novih cjenovnika kako bi se prilikom tarifiranja mogle primjeniti tačne cijene za pojedine destinacije.

Rating

Uloga ovog modula je da vrši tarifiranje kompletnog ostvarenog saobraćaja sa interkonekcijskim operatorima. Nakon svakog obračunskog perioda se za dolazni saobraćaj izdaju fakture za operatere, dok se za odlazni saobraćaj generišu kontrolne faktrue, kako bi se moglo izvršiti usklađivanje sa fakturom koju ispostavi interkonekcijski operater. Ovaj modul posjeduje i različite alate za kontrolu tarifiranja u slučaju da se pojavi saobraćaj za koji ne postoje definisana pravila tarifiranja.

Routing Manager

Uloga ovog modula je da, na osnovu cijena za određenu destinaciju dostavljenih od strane interkonekcijskih operatora (cijena za svaku destinaciju se nalazi u cjenovniku), odabere najpovoljnijeg operatora, te na osnovu toga kreira pravila rutiranja saobraćaja kako bi se minimizirali troškovi odlaznog saobraćaja.

Reporting

Modul posjeduje veliki broj statističkih izvještaja koji omogućavaju kompletan uvid u interkonekcijski saobraćaj (praćenje po operaterima, po destinacijama i sl.) te se sve bitne karakteristike sistema mogu dobiti i prije samog obračuna.

Pored ovih osnovnih modula, rješenje pokriva kompletan proces intekonekcijskog obračuna koji je potreban jednom operateru, od kreiranja ugovora sa partnerskim operaterom do konačne ispostave fakture ili potvrde zaprimljene fakture.