Telecom Billing & CRM

Telecom Billing & CRM je rješenje prilagođeno za telecom operatore koje pokriva procese upravljanja korisnicima, kreiranje ponuda (paketa usluga), te obračuna i naplata usluga krajnjim korisnicima. Bez obzira da li se radi o pružanju usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije ili interneta, sistem posjeduje specifična rješenja za sve tipove usluga (npr. za mobilnu telefoniju postoje posebni moduli za praćenje SIM kartica, ISDN brojeva i sl.).
Neki od ključnih modula ovog sistema su:

CRM (Customer Relationship Management)

Vrši praćenje svih informacija bitnih za krajnjeg korisnika. Modul posjeduje mogućnost kreiranja kompleksne hijerarhije korisnika.

Marketing Package

Modul predstavlja osnov za kreiranje kompleksnih paketa usluga, bez obzira na tip usluge.

Provisioning

Modul vrši automatsku aktivaciju usluga na mrežnim elementima. Modul je otvoren za integraciju sa različitim tipovima mrežnih elementa.

Rating & Billing

Modul vrši tarifiranje usluga, te periodičan obračun usluga zavisno od postavki paketa usluga koje su dodijeljene korisniku.

Document Formating

Modul ima ulogu generisanja različitih dokumenata kao što su korisnički računi, ali i drugih formalnih dokumenata, kao što su ugovori i sl.

Ovakvo rješenje pokriva kompletan proces od unosa korisnika, prijave na uslugu, aktivacije usluge, tarifiranja saobraćaja, te obračuna i izdavanja računa, kao što je prikazano na šemi: