Utility Billing & CRM

Utility Billing & CRM predstavlja kompletno rješenje za utility kompanije iz različitih branši bilo da je u pitanju vodovod i kanalizacija, gas, grijanje, električna energija i sl.
Osnovni procesa koje rješenje pokriva su:

Upravljanje korisnicima (CRM)

Omogućava praćenje podataka o korisnicima, te praćenje interakcija sa korisnikom.

Obračun i naplata (Billing)

Omogućava različite načine obračuna usluga, izdavanje računa te praćenje naplate po računima.

Rješenje pokriva i sve ostale procese bitne za rad utility kompanija, kao što su:

Očitavanje brojila

Manuelno ili automatsko/daljinsko

Praćenje brojila/mjerila

Praćenje životnog ciklusa brojila od nabavke novih, upotrebe, redovnog baždarenja pa do otpisa

Opomene i tužbe

Kreiranje opomena i tužbi po predefinisanim kriterijima te automatsko podnošenje na sud elektronskim putem

Praćenje reklamacija

Praćenje procesa korisničkih reklamacija od podnošenja reklamacije do rješavanja bilo da se radi o korekciji računa ili prijavi kvara

Sistem podržava preko 70 out-of-the-box izvještaja (statističkih i analitičkih) koji daju uvid u sve bitne tehničke i finansijske karakteristike sistema.