NTS billing

NTS billing je rješenje namijenjeno telecom operaterima za obračun Value-Added (VA) usluga koje se realizuju u saradnji sa drugim partnerima, bez obzira da li se radi o uslugama koje plaća krajnji korisnik ili partner plaća za svoje korisnike.
Neke od VA usluga koje su podržane out-of-the-box:
Osnovni moduli ovog rješenja su:

Partneri i zahtjevi

Modul vrši upravljanje partnerima od podnošenje zahtjeve do kreiranja ugovora. Ovaj modul ima mogućnost kreiranja različitih tipova zahtjeva, naloga i ugovora u zavisnosti od usluge koju je partner odabrao, te od dodatnih opcija koje su dostupne za svaku uslugu.

Tarifiranje i obračun

Modul vrši tarifiranje ostvarenog saobraćaja krajnjih korisnika te ostalih usluga partnera (jednokratnih i periodičnih). Zavisno od toga da li se radi o usluzi koju plaća krajnji korisnik ili partner, vrši se generisanje izvještaja za podjelu dobiti ili generisanje fakture za partnera. Pored toga, ovaj modul radi i obračun ostalih kategorija kao što su popusti, porez, kaznene tarife i sl.

Kontrola naplate

Ovaj modul ima mogućnost integracije sa drugim sistemima telecom opeatera u kojima se prati naplata računa (kao što su drugi billing sistemi), te na osnovu toga, dozvoliti isplatu sredstava od krajnjeg korisnika partneru, samo u slučaju da je krajnji korisnik platio račun za period kada je koristio VA usluge. Time ovaj modul osigurava telecom operatera od zloupotreba.

NTS billing predstavlja kompletno rješenje koje telecom operaterima pruža mogućnost pružanja Value-Added usluga na jednostavan i siguran način uz integraciju sa postojećim poslovnim rješenjima telecom operatera.