TOL billing

Sistemi naplate
Naplata cestarine
Sistem naplate cestarine je cjelokupno rješenje za operatore autoputeva pogodno za postupak naplate cestarine “end-to-end”.
Rješenje je sposobno podržati različite modele naplate cestarine, uključujući: elektronsku naplatu cestarine, “stop and go” ručnu naplatu cestarine itd.
Glavne karakteristike sistema naplate cestarine:
Rješenje pruža višestruke kanale plaćanja što ga čini vrlo dostupnim kupcima:
Rješenja sadrže više korisničkih sučelja za različite korisnike kao što su: krajnji kupci, kontrolori i administratori.
Pregled web stranice
Interbilling
Interbilling je posebno rješenje za telecom operatere namijenjeno za trgovinu „na veliko“ sa drugim domaćim ili međunarodnim telecom operaterima (interkonekcija) bez obrzira da li se radi o kupovini ili prodaji telekomunikacijskih usluga.
Osnovni moduli ovog rješenja su:

Medijacija

Uloga ovog modula je da prikupi zapise o pozivima (CDR) sa svih mrežnih elemenata koji su interkonekcijske tačke, kako bi se cjelokupan odlazni i dolazni saobraćaj ostvaren prema drugim operaterima mogao tarifirati. Medijacijski modul već out-of-the box podržava formate zapisa vodećih proizvođača kao što su Ericsson, Nokia i sl.

Price Engine

Modul ima ulogu obrade cjenovnika saobraćaja. Pošto u interkoneciji svaki operater redovno dostavlja ažurirane cjenovnike (u Excel formatu) za sve destinacije koje ima u ponudi, uloga ovog modula je da na brz i jednostavan način izvrši parsiranje i učitavanje novih cjenovnika kako bi se prilikom tarifiranja mogle primjeniti tačne cijene za pojedine destinacije.

Rating

Uloga ovog modula je da vrši tarifiranje kompletnog ostvarenog saobraćaja sa interkonekcijskim operatorima. Nakon svakog obračunskog perioda se za dolazni saobraćaj izdaju fakture za operatere, dok se za odlazni saobraćaj generišu kontrolne faktrue, kako bi se moglo izvršiti usklađivanje sa fakturom koju ispostavi interkonekcijski operater. Ovaj modul posjeduje i različite alate za kontrolu tarifiranja u slučaju da se pojavi saobraćaj za koji ne postoje definisana pravila tarifiranja.

Routing Manager

Uloga ovog modula je da, na osnovu cijena za određenu destinaciju dostavljenih od strane interkonekcijskih operatora (cijena za svaku destinaciju se nalazi u cjenovniku), odabere najpovoljnijeg operatora, te na osnovu toga kreira pravila rutiranja saobraćaja kako bi se minimizirali troškovi odlaznog saobraćaja.

Reporting

Modul posjeduje veliki broj statističkih izvještaja koji omogućavaju kompletan uvid u interkonekcijski saobraćaj (praćenje po operaterima, po destinacijama i sl.) te se sve bitne karakteristike sistema mogu dobiti i prije samog obračuna.

Pored ovih osnovnih modula, rješenje pokriva kompletan proces intekonekcijskog obračuna koji je potreban jednom operateru, od kreiranja ugovora sa partnerskim operaterom do konačne ispostave fakture ili potvrde zaprimljene fakture.

Partner Management System and Value Added Services Billing
Partner Management System and Value Added Services Billing je rješenje namijenjeno telecom operaterima za obračun Value-Added (VA) usluga koje se realizuju u saradnji sa drugim partnerima, bez obzira da li se radi o uslugama koje plaća krajnji korisnik ili partner plaća za svoje korisnike.
Neke od VA usluga koje su podržane out-of-the-box:
Osnovni moduli ovog rješenja su:

Partneri i zahtjevi

Modul vrši upravljanje partnerima od podnošenje zahtjeve do kreiranja ugovora. Ovaj modul ima mogućnost kreiranja različitih tipova zahtjeva, naloga i ugovora u zavisnosti od usluge koju je partner odabrao, te od dodatnih opcija koje su dostupne za svaku uslugu.

Tarifiranje i obračun

Modul vrši tarifiranje ostvarenog saobraćaja krajnjih korisnika te ostalih usluga partnera (jednokratnih i periodičnih). Zavisno od toga da li se radi o usluzi koju plaća krajnji korisnik ili partner, vrši se generisanje izvještaja za podjelu dobiti ili generisanje fakture za partnera. Pored toga, ovaj modul radi i obračun ostalih kategorija kao što su popusti, porez, kaznene tarife i sl.

Kontrola naplate

Ovaj modul ima mogućnost integracije sa drugim sistemima telecom opeatera u kojima se prati naplata računa (kao što su drugi billing sistemi), te na osnovu toga, dozvoliti isplatu sredstava od krajnjeg korisnika partneru, samo u slučaju da je krajnji korisnik platio račun za period kada je koristio VA usluge. Time ovaj modul osigurava telecom operatera od zloupotreba.

NTS billing predstavlja kompletno rješenje koje telecom operaterima pruža mogućnost pružanja Value-Added usluga na jednostavan i siguran način uz integraciju sa postojećim poslovnim rješenjima telecom operatera.

Utility Billing & CRM (Komunalna naplata)
Utility Billing & CRM predstavlja kompletno rješenje za utility kompanije iz različitih branši bilo da je u pitanju vodovod i kanalizacija, gas, grijanje, električna energija i sl.
Osnovni procesa koje rješenje pokriva su:

Upravljanje korisnicima (CRM)

Omogućava praćenje podataka o korisnicima, te praćenje interakcija sa korisnikom.

Obračun i naplata (Billing)

Omogućava različite načine obračuna usluga, izdavanje računa te praćenje naplate po računima.

Rješenje pokriva i sve ostale procese bitne za rad utility kompanija, kao što su:

Očitavanje brojila

Manuelno ili automatsko/daljinsko

Praćenje brojila/mjerila

Praćenje životnog ciklusa brojila od nabavke novih, upotrebe, redovnog baždarenja pa do otpisa

Opomene i tužbe

Kreiranje opomena i tužbi po predefinisanim kriterijima te automatsko podnošenje na sud elektronskim putem

Praćenje reklamacija

Praćenje procesa korisničkih reklamacija od podnošenja reklamacije do rješavanja bilo da se radi o korekciji računa ili prijavi kvara

Sistem podržava preko 70 out-of-the-box izvještaja (statističkih i analitičkih) koji daju uvid u sve bitne tehničke i finansijske karakteristike sistema.
Telecom Billing & CRM
Telecom Billing & CRM je rješenje prilagođeno za telecom operatore koje pokriva procese upravljanja korisnicima, kreiranje ponuda (paketa usluga), te obračuna i naplata usluga krajnjim korisnicima. Bez obzira da li se radi o pružanju usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije ili interneta, sistem posjeduje specifična rješenja za sve tipove usluga (npr. za mobilnu telefoniju postoje posebni moduli za praćenje SIM kartica, ISDN brojeva i sl.).
Neki od ključnih modula ovog sistema su:

CRM (Customer Relationship Management)

Vrši praćenje svih informacija bitnih za krajnjeg korisnika. Modul posjeduje mogućnost kreiranja kompleksne hijerarhije korisnika.

Marketing Package

Modul predstavlja osnov za kreiranje kompleksnih paketa usluga, bez obzira na tip usluge.

Provisioning

Modul vrši automatsku aktivaciju usluga na mrežnim elementima. Modul je otvoren za integraciju sa različitim tipovima mrežnih elementa.

Rating & Billing

Modul vrši tarifiranje usluga, te periodičan obračun usluga zavisno od postavki paketa usluga koje su dodijeljene korisniku.

Document Formating

Modul ima ulogu generisanja različitih dokumenata kao što su korisnički računi, ali i drugih formalnih dokumenata, kao što su ugovori i sl.

Ovakvo rješenje pokriva kompletan proces od unosa korisnika, prijave na uslugu, aktivacije usluge, tarifiranja saobraćaja, te obračuna i izdavanja računa, kao što je prikazano na šemi: